Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Rygepolitik

Formål og målsætning

Den 15. august 2018 besluttede politikerne i Københavns Kommune at indføre Røgfri Skoletid for alle elever på folkeskoler og specialskoler i København fra 1. januar 2019. Røgfri Skoletid betyder, at det ikke længere er tilladt for eleverne at ryge i skoletiden, hverken på eller uden for skolen.

Politikerne vedtog også, at skolebestyrelsen skal fastsætte sanktioner for at håndhæve Røgfri Skoletid.

Princippet for Røgfri Skoletid gælder for alle former for rygning og brug af tobak, herunder cigaretter, e-cigaretter, snus og vandpibetobak. Princippet skal forebygge, at eleverne begynder at ryge og skal støtte eleverne til at vælge røgfrihed. Se evt. også https://sundhed.kk.dk/roegfriskoletid.

Princippet gøres synligt, så alle elever, forældre og ansatte er bekendt med princippet.

Eleverne

 • Skolens elever må ikke ryge i skoletiden. Dette gælder også på ture og ekskursioner.
 • Hvis en medarbejder ser en elev ryge, skal eleven gøres opmærksom på, at han/hun ikke må ryge i skoletiden. Hvis dette sker, skal forældrene kontaktes. Dette sker fortrinsvis af lærer og pædagoger i teamet i samarbejde med afdelingsleder. Hvis overtrædelse af rygeforbuddet gentages, håndteres det i lighed med overtrædelse af skolens øvrige ordensregler. Skolen sørger for, at eleven introduceres til et rygestopværktøj som f.eks. X-hale app eller tilbydes samtale om rygestop. Se evt. https://sundhed.kk.dk/roegfriskoletid.
 • Skolen sørger for, at der senest i 7. klasse undervises i viden om rygnings skadelige effekter på sundhed, herunder elevernes holdninger til rygning og handlekompetence. Hvis det vurderes relevant, skal denne undervisning gennemføres tidligere. I forløbet introduceres eleverne for reglerne i skolens princip for Røgfri Skoletid. Undervisningen skal være en fast del af undervisningsplanen for klassetrinet.
   

Ansatte

Medarbejdere, der arbejder med børn og unge, fungerer som rollemodeller. Ifølge Københavns Kommunes rygepolitik har alle skoler røgfrie matrikler, og ansatte må ikke ryge eller anvende e-cigaretter m.v., når det er synligt for børn og unge, hvilket også gælder på udflugter, lejrskoler m.v. (https://medarbejder.kk.dk/artikel/rygepolitik).

 • Ved ansættelse introduceres personalet for skolens princip om Røgfri Skoletid via personalehåndbogen.
 • Rygning må ikke foregå på skolens/fritidsinstitutionens matrikler og heller ikke andre steder, hvor det er synligt for elever.
 • De ansatte må derfor heller ikke ryge, når de er sammen med elever.
 • Til personalearrangementer uden for den almindelige skoletid kan den daglige ledelse anvise et sted, hvor personalet kan ryge udendørs, og hvor ingen ufrivilligt bliver udsat for røg.
 • Personale kan ved ansættelse i Københavns Kommune gøre brug af kommunens hjælp til rygestop.
   

Forældre og øvrige brugere af skolen

 • I forbindelse med forældremøder og andre arrangementer på skolen, må der ikke ryges på skolens matrikel.
   

Vedtaget af skolebestyrelsen den 4. februar 2019