Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolen værdigrundlag

Ambition

Vi vil skabe en skole, hvor alle elever bliver så fagligt dygtige og livsduelige som muligt.
Den enkelte elev skal forlade skolen bedst muligt rustet til at indgå i et uddannelsesforløb og mestre et ungdoms- og voksenliv.

Derfor arbejder vi med

Kontinuitet, forudsigelighed, struktur og trygge rammer for alle elever i et integreret  skole- og KKFO tilbud.

Et tæt tværprofessionelt teamsamarbejde mellem lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere, som har et helhedsorienteret fokus på elevens trivsel.

Faglig systematik og specialpædagogisk viden om, hvilken betydning AD/HD og autismevanskeligheder kan have for socialt samspil og udviklingen af sociale kompetencer hos den enkelte.

Tværfagligt fokus på, at eleven gør brug af sine bedste strategier i hverdagen, også når elevens strategier umiddelbart virker uhensigtsmæssige eller konfliktoptrappende.

Løbende vurdering af det enkelte barns læringspotentiale. Det understøttes af et stærkt samarbejde mellem skole og hjem samt inddragelse af det enkelte barns oplevelse af hverdagen på skolen.

Værdisæt på skolen

Vi ser tre elementer som særligt værdiskabende for elever, forældre og medarbejdere:

  • Læring for alle
  • Fællesskab
  • Tryghed

Værdierne skal forstås for skole og KKFO som helhed, men også i forhold til hvert enkel af de tre grupper; elever, forældre og medarbejdere. De tre værdier er vores pejlemærker i hverdagen. 

Læring for alle

Vores elever skal blive så dygtige som muligt. Et værdisæt som ’Læring for alle’ sætter fokus for elever, forældre og medarbejdere på, at læring sker i undervisningen, i samarbejdet mellem skole og hjem og gennem vidensdeling og medinddragelse.

Ved at sikre medinddragelse af elev, forældre og professionelle sker en meningsfuld og motiveret læring.

At give hinanden deltagelsesmuligheder er centralt for, at alle lærer og derved arbejder indenfor egen nærmeste udviklingszone. Derfor er vi vedholdende i arbejdet med at give elever, forældre og professionelle deltagelsesmuligheder. 

Fællesskab

Alle elever på Skolen i Charlottegården har udfordringer i forhold til social interaktion og kommunikation. Det er udfordringer, der betyder, at arbejdet med at sikre et godt fællesskab kræver særlig opmærksomhed. Vores sprog og omgangstone er et kendetegn for vores fællesskab - det vidner om den enkeltes medindflydelse og det medansvar, som vi forventer af hinanden. Vi stræber efter at sikre et berigende fællesskab, hvor der er ligeværd med plads til forskellighed.

Omsorg for den enkelte elevs faglige og sociale trivsel er et pædagogisk fokus, som skal sikre, at alle elever har mulighed for at tage del i skolens fællesskab. Det tværfaglige team bestående af lærere, pædagoger og medhjælpere omkring den enkelte klasse, arbejder med elevernes faglige og sociale trivsel med afsæt i en fælles forståelse for det enkelte barns ressourcer. 

Tryghed

Tryghed for alle elever, medarbejdere og forældre er centralt for at sikre et godt skoleliv. Vi har en nultolerance overfor mobning, vold og trusler om vold. Derfor arbejder vi kontinuerligt med konfliktforebyggelse, som understøtter en god hverdag for alle. Vi er bevidste om, at konflikter opstår og er en del af hverdagen. Men medarbejdere, forældre og elever har en forpligtelse til at samarbejde om at finde gode løsninger igennem dialog.  

Gennem en anerkendende, rolig og forudsigelig hverdag arbejdes der systematisk med at sikre, at den enkelte elev får de nødvendige sociale og faglige kompetencer til at mestre et ungdoms- og voksenliv. Her er de forebyggende, foregribende og indgribende strategier gennemgående for al tryghedsskabende arbejde på Skolen i Charlottegården.