Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Charlottegårdens Kompetencecenter

Charlottegårdens kompetencecenter tilbyder pædagogisk sparring til kommunens skoler omkring inklusion af børn og unge. Vi har specialpædagogisk viden og erfaringen inden for ADHD og Autismespektrum-forstyrrelser (ASF), herunder udviklingsstøttende samspil, relationer, begribelighed, kommunikation, organisering og planlægning.

Kompetencecentrene på specialområdet har til opgave at understøtte udviklingen af inkluderende læringsmiljøer i de almene skoler.

Sparring

Vi tilbyder sparring ud fra et ressourceorienteret børnesyn, hvor børn støttes til deltagelsesmuligheder. Vi understøtter pædagogiske strategier, som kan bidrage udviklingsstøttende eller kompenserende på et dels forebyggende, foregribende og indgribende niveau.

Med udgangspunkt i konkrete problemstillinger sætter kompetencecenteret fokus på at udvikle strategier, der sikrer elevens emotionelle, sociale og faglige trivsel.

Indsatsområder

 • Sparringsforløb - enkeltsager / klasseindsatser
 • Sparringsforløb - sparring til teams i forhold til elever med Skole- eller BUF-flexforløb
 • Sanseintegrationsforløb
 • Forældresamarbejde – den gode kommunikation
 • Sparringsforløb med ressourcecenter og ledelse
 • Oplæg på skoler - årgange, afdelinger og hele personalegrupper
   

Sparring med det pædagogiske personale omkring udarbejdelse af pædagogisk notat:

 • Afdækning: observation, analyse og vurdering af elevens faglige, sociale og emotionelle ressourcer og belastninger
 • Systematik i indsatser – ud fra et ressourceorienteret børnesyn
 • Handleplansarbejde - som lærere og pædagoger kan bruge i det daglige arbejde/ sikre afstemthed
 • Elevinddragelse
 • Forældreinddragelse
 • Netværksmøder
   

Klasseledelse

 • Kommunikation og visualisering i klassen, som støtter eleven/eleverne i forhold til at sikre overblik og forståelse/begribelighed
 • Materialevalg, der sikrer elevens læringsprogression
 • Organisering og planlægning, som eleverne kan genkende
   

Særligt tilrettelagte forløb for hele eller dele af skolen, hvor vi

 • Præsenterer aktuel viden om ADHD og Autismespektrum-forstyrrelser
 • Udfolder begrebet ’ressourceorienteret børnesyn’ – og kommer bag om barnets adfærd
 • Arbejder med perspektivskifte, der retter sig mod elevens ressourcer
 • Har fokus på børns følelsesmæssige udvikling – samt den voksnes rolle
 • Præsenterer og introducerer sanseintegrationsindsatser
   

Forløb særligt tilrettelagt for ressourcecentre og ledelse, som

 • Kan understøtte skolens fokus på det ressourceorienterede børnesyn – fra teori til praksis
 • Understøtter skolens arbejde med at sikre den enkelte elev deltagelsesmuligheder
 • Understøtter skolens arbejde med at sikre mål og systematisk opfølgning på elever med særlige behov
 • Mulighed for at besøge Skolen i Charlottegården og få inspiration og viden om vores specialpædagogiske tilbud
   

Henvendelse vedrørende sparringsforløb/vejledningsforløb

Ved enkeltbarns- eller klasseindsats, er det som lærer eller pædagog muligt at kontakte Charlottegårdens Kompetencecenter via egen skoles ledelse eller ressourcecenter.

Et forløb vil typisk bestå af 5-6 møder. Ved henvendelsen aftales der oftest tid til et besøg i klassen (observation), samt et opstartsmøde.
 

Opstartsmøde
Her tilstræbes at en ledelsesrepræsentant, en medarbejder fra skolens Ressourcecenter, samt hele teamet deltager for at få en så nuanceret afdækning af sagen som muligt. Fokus her er at skabe et godt udgangspunkt for samarbejde ift. indsats og proces samt at sikre, at indsatser får et efterliv på skolen.

På opstartsmødet vil der være fokus på at afdække elevressourcer, belastninger og undtagelser, hvad teamet ønsker hjælp til, hvilke indsatser der tidligere er afprøvet, samt at sikre et tydeligt forældre- og elevperspektiv. På mødet vil der blive aftalt en arbejdsmøderække.

Arbejdsmøderække
Her deltager teamet samt medarbejder fra ressourcecenteret sammen med Charlottegårdens Kompetencecentermedarbejder. Her vil vi i samarbejde tale ind i specifikke mål og tiltag, som afprøves imellem møderne.

Evalueringsmøde
Her deltager ledelsesrepræsentant, ressourcecentermedarbejder, team samt medarbejder fra vores Kompetencecenter. Der evalueres på de opstillede mål, herunder de forskellige indsatsers effekt ude i klassen omkring den børnegruppe eller den elev indsatsen har været rettet imod. Det afstemmes også her hvorvidt et ’nedslag’ ift. mål/indsats skal foretages senere på skoleåret.

Charlottegårdens Kompetencecenter kan også indgå som sparringspartner med fokus på hele skolens forebyggende pædagogiske inklusionsstrategi og tilbyder særlige kursusforløb for ressourcecentre med det sigte at understøtte udviklingen af skolens inklusionsindsats. (Eksempler: systematik ift. henvisning, dokumentation, evaluering, ’indsatsers efterliv’, mv.)  
 

Processer med fokus på emotionel, social og faglig progression

Kompetencecenterets formål er blandt andet, at støtte klasse- og årgangsteam med at udvikle og vedligeholde et inkluderende og udviklingsstøttende læringsfællesskab - blandt andet med fokus på gruppens og den enkeltes deltagelsesmuligheder gennem kontinuitet, forudsigelighed, struktur og trygge rammer.

Kompetencecenterets specialpædagogiske sparring tager udgangspunkt i et ressourceorienteret børnesyn. Igennem observation, analyse og vurdering af det enkelte barns emotionelle, sociale og faglige kompetencer understøttes af samspil og af en struktur, som det enkelte barn kan genkende og forstå. Særligt ved brug af visualisering, organisering og variation i klasserumsledelse.

Elevernes læringsprogression vurderes systematisk, så der løbende sker en tilpasning af de krav og udfordringer, eleven møder. Dette sker med afsæt i blandt andet TEACCH-metodikken, Indsatsmodellen, Robusthedsprogrammet, sanseintegration, Emotionel Coaching, ’Get ready-do–done’, Social Tænkning samt relation-og strukturel klasseledelse.

Charlottegårdens Kompetencecenter arbejder med at understøtte inkluderende læringsmiljøer på flere niveauer (Kvalitetsværktøjet) eksempelvis ved at sætte fokus på:

 • Det ressourceorienterede børnesyn - herunder sikring af inddragelse af elev- og forældreperspektiv, deltagelsesmulighed i fællesskab og tilpasse udfordringer.
 • En fælles didaktiske tilgang; god undervisning for alle via en tydelig klasseledelse, differentiering og evaluering.
 • Fælles rammer for samarbejde, hvor de professionelle læringsfælleskaber kalder på en fælles forståelse og ansvar for de forebyggende, foregribende og indgribende indsatser.
 • Tydelige arbejdsgange på skolen, hvor ledelse er tæt på indsatser i forbindelse med elever med særlige behov og hvor ledelsen sikre mål og systematisk opfølgning.
   

For, at de indsatser, der igangsættes, får et efterliv, er det vigtigt for os, at der er en rød tråd igennem organisationen. I Charlottegårdens Kompetencecenter arbejder vi med to spor, der hele tiden krydser hinanden; mindset og praksisnære indsatser. Det ene spor understøtter ledelse og RC/PLC-fokus på retning og ramme ift. inkluderende læringsmiljøer. Det andet spor er indsatser med børnesyn og praksisnære udviklingsforløb, der har fokus på inkluderende læringsmiljøer, hvor fokus er på råderum og relationer. (4R-modellen)
 

Kontakt

Ressourcecentermedarbejdere og ledere kan rette henvendelse til:

Pædagogisk vejleder og koordinator
Mogens Dalsgaard Myklebust
Mail: j21p@kk.dk
Tlf: 23 60 52 54


Pædagogisk vejleder
Mette Majgaard Pedersen
Mail: dq2x@kk.dk
Tlf: 23 60 52 86


Pædagogisk vejleder
Emil Pehrson
Mail: rx05@kk.dk
Tlf: 20 49 52 70

Ved eventuelle spørgsmål kan der rettes henvendelse på telefon 35 30 31 30 eller på cha@kk.dk