Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Velkommen til KKFO'en

Special fritidsinstitutionen ved Skolen i Charlottegården

Velkommen til Københavns Kommunes Fritidsordning (KKFO) på Skolen i Charlottegården.

På Skolen i Charlottegården arbejder vi for at skabe kontinuitet, forudsigelighed og trygge rammer for alle børn og unge i et integreret skole- og KKFO-tilbud. Når dit barn er indskrevet på Skolen i Charlottegården, tilbydes det også plads i vores KKFO. Skole- og fritidsordningen benytter de samme lokaler således, at børnene gennem hele dagen bevæger sig velkendte og trygge omgivelser. Vores KKFO er for alle børn, der er indskrevet fra 0. – 10. klasse.

KKFO´en har åbent alle skoledage fra kl. 7.00 – 8.00 og igen fra skoledagens slutning til kl. 17.00. I ferier og på indskudte skolefridage er der åbent i KKFO’en fra 7.00 – 17.00, her tilbyder vi morgenmad fra kl. 7.00 til ca. 7.30.

KKFO'en og skolen ser sig som et helhedstilbud og arbejder ud fra fælles børnesyn, værdisæt og pædagogiske metoder. Læringsaktiviteter organiseres af årgangsteamet og på tværs af trinnet. For mere viden om arbejdet på Skolen i Charlottegården henvises til Kvalitetsrapporten 2019 som også findes på hjemmesiden. 

Kommunikation

På Skolen i Charlottegården har vi et aktivt forældresamarbejde, og det er vigtigt for os at have et konstruktivt samarbejde, som er præget af åbenhed, og at vi sammen kan give børnene de bedst mulige rammer for at være en aktiv del af fællesskabet på Skolen i Charlottegården. Den daglige kommunikation sker via Aula og/eller på telefon. Vi har et fast årshjul for vores forældremøder og forældrearrangementer.      

Aktiviteter

I KKFO’en arbejder vi med at styrke og udvikle børnenes og de unges sociale kompetencer gennem de aktiviteter, vi tilbyder. Aktiviteterne er forskellige fra årgangsteam, men alle er tilpasset det enkelte barn/unge, hvad enten det er i indskolingen, mellemtrinnet eller i udskolingen. I udskolingen tilbyder vi også ”klubaften” ca. en gang om måneden.

Aktiviteter, der tilbydes i KKFO´en, er på samme måde som i skolen struktureret med afsæt i TEACCH metoden, for at sikre en høj grad af genkendelighed og forudsigelighed og samtidig arbejde med et stærkt fokus på det enkelte barns selvstændighed. Alle børne- og ungegrupper i vores KKFO arbejder med Social Tænkning. Her igennem styrker vi børnenes sociale kompetencer i en dagligdag præget af leg, bevægelse og fordybelse til at danne positive relationer. Alle børnene på Skolen i Charlottegården har udfordringer med at indgå i det sociale samspil, og derfor arbejder vi målrettet med elementer som tur-tagning, behovsudsættelse, sprog, udtryk af følelser og at se og forstå andres behov.

De enkelte årgangsteam udarbejder aktivitetsplaner, så det er overskueligt for børnene/de unge at tage del i aktiviteterne og gradvist inddrages børnene i takt med, at de modnes i forhold til valg og organisering af aktiviteter. For de yngste er aktiviteter planlagt af de voksne, mens aktiviteterne for de unge i højere grad planlægges og gennemføres i dialog for på den måde at styrke den enkeltes selvstændighed og evne til at tage ansvar i hverdagen.

Tilmeldingen til KKFO’en sker gennem den centrale pladsanvisning. Prisen for en plads i 2023 jf. kommunes hjemmeside https://www.kk.dk/priserogtilskud er som nedenstående. Dertil er der mulighed for at søge indtægtsreguleret tilskud.

PLADS-PRIS FOR  2023

(0.kl. – 3.kl.) Specialfritidsinstitution ** 1.800 kr.

(4.kl. -7.kl.) Specialfritidsklub ** 405 kr.

(8.kl. – 10.kl.) Specialungdomsklub ** 77 kr.

 ** Betalingsfri i juli måned

 

MULIGHED FOR NEDSAT BETALING

Forældrebetalingen nedsættes, hvis den samlede husstandsindkomst er under 601.200 kr. (før skat)

Indtægtsgrænser for fripladstilskud i 2023:

Indtægt under 193.500 kr. (før skat) - Hel friplads
193.501 - 601.199
 kr. (før skat) - Delvis friplads
601.200 kr. (før skat) og derover - Fuld forældrebetaling

Indtægtsgrænserne forhøjes med 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første hjemmeboende barn. Indtægtsgrænserne forhøjes med 67.719 kr. for enlige forsørgere

Ønsker du mere information om vores KKFO, er du velkommen til at kontakte KKFO-leder Jakob Sonnenborg.